To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum dyskusyjne
nie tylko o lasach, nie tylko dla leśników

Prawo w lasach - Podróż służbowa czy odesłanie do pracy ?

Skumbria - 2008-01-29, 20:37
Temat postu: Podróż służbowa czy odesłanie do pracy ?
Wysłanie pracownika do pracy za granicą może być albo jego podróżą służbową, albo wykonywaniem pracy w miejscu wskazanym w umowie o pracę (odesłaniem). Jest to istotne rozróżnienie, ponieważ w zależności od tego, czy mamy do czynienia z podróżą służbową, czy odesłaniem, pracownikowi będą przysługiwały różne świadczenia. Z podróżą służbową mamy do czynienia wtedy, gdy pracownik wykonuje pracę poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, lub poza stałym miejscem pracy określonym w umowie o pracę. Odesłanie natomiast jest skierowaniem pracownika do pracy w jedno z miejsc, które jest określone w jego umowie o pracę. Jeśli strony umowy ustalą jako stałe miejsce pracy pewien obszar terytorialny (geograficznie czy sferę objętą działalnością pracodawcy), to przemieszczanie się pracownika w jego granicach nie będzie podróżą służbową.

Podróżą służbową nie jest także stałe wykonywanie działań w różnych miejscowościach i terminach, których wyboru dokonuje każdorazowo sam pracownik w ramach uzgodnionego rodzaju pracy.

Podróż służbowa

Zgodnie z art. 775 Kodeksu pracy pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Wysokość i kategorie tych kosztów określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1991, z późn. zm.). Przepisy rozporządzenia stanowią, że pracownikowi z tytułu zagranicznej podróży służbowej przysługują diety oraz zwrot kosztów przejazdów, noclegów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej i innych udokumentowanych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Tak więc jeżeli pracodawca wysyła pracownika do pracy za granicą w ramach podróży służbowej, zobowiązany jest do wypłacenia diet i innych należności za czas tej podróży.

Wysokość diety za dobę podróży określona jest w załączniku do wskazanego rozporządzenia i uzależniona jest od kraju. W przypadku Belgii dieta wynosi 45 euro.

Wysokość kosztów przejazdów obejmuje cenę biletu, wraz z opłatami dodatkowymi, z uwzględnieniem przysługującej pracownikowi ulgi, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga na dany środek transportu przysługuje.

Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na odbycie podróży samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy. W tym przypadku wysokość kosztu przejazdu określa się iloczynem przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr (ustaloną przez pracodawcę, nie wyższą jednak niż określona w odrębnych przepisach).

Pracodawca zobowiązany jest również do zwrotu kosztów noclegu pracownika w wysokości stwierdzonej rachunkiem hotelowym, nie więcej jednak niż limit określony w załączniku do rozporządzenia.

Dla Belgii limit ten wynosi 160 euro.

W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu.

Zwrot kosztów nie przysługuje, gdy pracodawca zapewnia pracownikowi bezpłatny nocleg.

Zwrot dojazdów środkami komunikacji miejskiej określa się ryczałtem w wysokości 10% diety.

Inne należności za czas podróży, do wypłacenia których zobowiązany jest pracodawca, obejmują na przykład: koszt przewozu bagażu osobistego, koszt leczenia oraz leków.

Diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika do wysokości określonej w rozporządzeniu wolne są od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dla pracodawcy świadczenia te będą kosztem uzyskania przychodu (do wysokości określonej w rozporządzeniu).

Przepisy nie zawierają ograniczeń co do okresu podróży służbowej poza granicami kraju, jednak w praktyce, z uwagi na konieczność ponoszenia przez pracodawcę w tym okresie dość wysokich kosztów (diety, noclegi), podróż służbowa dotyczy z reguły krótkotrwałych wyjazdów.

Odesłanie

Jeżeli pracodawca przewiduje konieczność dłuższego pobytu swoich pracowników za granicą, powinien zawrzeć w umowie o pracę zapis, że miejscem pracy pracownika jest teren innego kraju. Należy pamiętać, że w przypadku gdy miejscem pracy jest kraj nienależący do Unii Europejskiej, umowa zawarta na czas dłuższy niż 1 miesiąc powinna określać czas wykonywania pracy za granicą oraz walutę, w której wypłacane będzie pracownikowi wynagrodzenie za pracę (art. 291 k.p.).

W przypadku gdy miejsce pracy poza granicami kraju wynika z zapisów umowy o pracę, pracodawca nie jest zobowiązany do wypłacania dodatkowych świadczeń poza umówionym wynagrodzeniem.

Pracownicy, którzy pracują za granicą, a podlegają opodatkowaniu w Polsce, mogą od podstawy opodatkowania odliczyć kwotę równą 30% diety za każdy dzień pozostawania w stosunku pracy za granicą (art. 21 ust. 1 pkt 20 updof).

Bez względu na to, czy praca pracownika za granicą jest jego podróżą służbową, czy też jest to wyznaczone mu miejsce pracy, należy każdorazowo mieć na uwadze przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z danym krajem, aby ustalić, w którym kraju będzie podlegało opodatkowaniu wynagrodzenie pracownika.

Szczegółowe zasady pobierania zaliczek od wynagrodzeń pracowników pracujących poza granicami kraju omówione zostały w jednym z wcześniejszych artykułów.

Przypomnijmy, że dochód pracownika pracującego za granicą będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce, jeżeli:

a) pracownik przebywa w drugim państwie przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni w roku i
b) wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim państwie, i
c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada w drugim państwie.

Łączne spełnienie powyższych trzech warunków spowoduje, że dochód pracownika będzie opodatkowany w Polsce. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje, że dochód pracownika z tytułu pracy za granicą będzie podlegał opodatkowaniu w drugim kraju.

Mariusz Makowski
http://firma.onet.pl/1460896,eksperci.html

Sten - 2008-01-29, 22:14

Myślisz Skumbrio, że komukolwiek z nas trafi się taka fucha, coby być oddelegowanym, a raczej odesłanym hehehe do pracy gdziekolwiek poza granicami, jakiekolwiek by to nie były granice? No może zdrowego rozsądku hihi
Skumbria - 2008-01-30, 07:45

Lepiej wiedziec niż nie wiedzieć, to pierwsze :wink:
zielonylud - 2008-01-30, 15:22

Jestem pod wrażeniem wykładu. Naprawdę szczerze.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group